Berdibek, Zeynep Dinçer (2017). Abbâsî İmâme Terimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation on the Concept of Abbâsî İmâme". Littera Turca Journal of Language and Literature. Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Adına Tebdiz Özel Sayısı. Cilt: 3, Sayı: 1, s. 74-83.

  • 2017

Özet

Sözcükler, yalnız başlarına sahip oldukları anlamların ötesinde bir arada kullanıldıkları sözcüklerle, cümle içerisindeki konumları veya vurgularıyla yeni anlam değerlerine sahip olabilirler. Zira bu durum, sözcük veya terimlerin bilinen anlamlarının yanı sıra bağlam aracılığıyla bilinmeyen anlamlarının da ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir. “Abbâsî İmâme” ifadesi de gerçek anlamının yanında bağlam içinde farklı anlamlar yüklenen terimlerden birisidir. Sözcüklerin tek tek anlamları bilinirken terim olarak anlaşılması daha derin bir çalışmayı gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda söz konusu terimin sahip olduğu anlam katmanları bağlamı dikkate alınarak kültürel ve tarihsel açıdan incelenmiş ve örneklerle anlatılanlar desteklenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Abbâsi İmâme, terim, bağlam, Klasik Türk Şiiri, anlam.

Abstract

Words with the exception of their sole meanings, come together and have the new meanings. This way they have unlimited meanings but some words do not have this kind of opportunity and have some meanings. Sometimes this refleks the writers’ opinion. In this study, we will analyze the idiom of “Abbâsi İmâme” that is not used too much. And also we will try to show frequency of this word which has changed during centuries.

Key words: Abbâsi İmâme, locution, context, Divan Poetry, meaning.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/271767

Ekler