Taşdemir, İpek (...). Seyyid Vehbî Dîvânı'nın Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü.

  • (Tamamlanmadı)

Seyyid Vehbî Divanı’nın karşılaştırmalı metni, 1991 yılında Hamit Dikmen tarafından çalışılmış; ancak bugüne değin metnin anlam boyutu üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma, öncelikle eseri bütünüyle incelemeyi ve eserin söz varlığından hareketle anlamsal boyutunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu tez ile Divan hakkında yapılan çalışmalara bir katkı sağlayarak Divan’ın sözvarlığının ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışmamızın hazırlık aşamasında Seyyid Vehbi’nin üslubu ve eserindeki anlam boyutunu algılayabilmek amacıyla şairin hayatı eserleri ve eserlerinde kullandığı üslup araştırılmış, Hamit Dikmen’in hazırlamış olduğu Divan metninin doğruluğunu ve güvenirliğini kavramak amacıyla da eserin nüshaları hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır. Daha sonra Hamit Dikmen’in "Seyyid Vehbi ve Divanı’nın Karşılaştırmalı Metni” adlı doktora tezinden ve Divan’ın elimizdeki nüshalarından hareketle Seyyid Vehbi Divanı’nın transkripsiyonlu metni hazırlanmış olup TEBDİZ (Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizini ve İşlevsel Sözlüğü) sistemine yüklenmiştir. Son olarak Divan metnindeki her bir kelimenin anlamı, metnin bağlamı üzerinden anlamlandırılmaktadır.

Ekler