Aydın, Gamze (2017). "Dîvân Şairinin Dünyasına Zamanın Kadranından Bakmak: Bosnalı Sâbit’in Eserlerinde Saat Çeşitleri ve Koyun Saatinin Gizemi /Looking into Diwan Poet’s World Through Time Dial: Watch Types and The Mystery of Pocket Watch in Bosnian Sabit’s Works". Littera Turca Journal of Language and Literature. Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Adına Tebdiz Özel Sayısı. Cilt: 3, Sayı: 1, s. 8-23.

  • 2017

Özet

Dîvân şairlerinin eserlerini meydana getirmelerinde eğitim, inanç, şairlik kabiliyeti ile birlikte gözlem, etkili olan faktörlerdendir. Şairlerin hayal dünyasını zenginleştiren sosyal çevreden edindikleri izlenimlerini, aynı oranda olmasa da pek çok şiirde görmek mümkündür. Bu çalışmada, 17. yüzyıl dîvân şairlerinden Bosnalı Sâbit’in eserlerinde saat kavramı ve çeşitlerine değinilerek koyun saatinin sosyal hayattaki yeri, zamanla düşkün kadın ile erkekler arasında bir simge hâline gelişi ve şiirlerde işleniş boyutları örneklerle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, Bosnalı Sâbit, sosyal hayat, saat çeşitleri, koyun saati

Abstract

Education, belief and poetic skills alongside observation are among the factors that are influential in diwan poets’ creation of their works. The impressions that the poets draw from the environment can be seen in many poems, if not in the same proportions. This study touches upon the concept of watch and its types in Bosnian Sabit’s works as a 17th -century diwan poet, and evaluates the place of pocket watch in social life and how it became a symbol between keen men and women in time and its dimensions which were worked into the poem.

Key Words: Diwan poet, Bosnian Sabit, social life, watch types, pocket watch.                                         

https://dergipark.org.tr/download/article-file/271084 


Ekler