Altınova, Mehmet (2019). Azîzî Dîvânı ve İstanbul Şehrengizi'nin Sözlüğü. Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi. Kütahya. (Doç. Dr. Ersen Ersoy).

  • 2019
Kelime, bir ya da birkaç heceden oluşan dil birimleridir. Kelimeler cümle ya da cümle üstü birlikler içerisinde başka kelimelerle yan yana geldiğinde değişik anlam katmanları oluşturmaktadır. Bunun yanında tarihsel olarak da kelimelerin anlamları zamanla değişmiş ve bu değişme neticesinde eski edebî metinlerin anlamlandırılması bir hayli zorlaşmıştır. Bu çalışmada XVI. yüzyılın sıra dışı şairi olarak tavsif edilen Azîzî’nin Dîvân’ı ve İstanbul Şehrengizi’nin bağlamlı dizini ve işlevsel sözlüğü hazırlanmıştır. Şairin şiirlerindeki kelimelerin diğer kelimelerle olan ilintisi tespit edilmiş ve ortaya çıkan zengin mana katmaları şiirdeki bağlama göre anlamlandırılmıştır. Bu çalışmada Azîzî’nin Dîvân’ı ve İstanbul Şehrengizi ele alınmış, Azîzî’nin kelimelere yüklediği anlamların en doğru şekilde tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece şairin kelimelerindeki anlamlar bağlamlı olarak incelenmiş, XVI. yüzyılın söz varlığına ve leksikoloji literatürüne katkı sunulmuştur.

Ekler