Karagöz, Duygu (2019). "Bağdatlı Rûhî’nin Fazlullâh-ı Hurûfî Övgüsünde Bir Kasidesi / A Ruhi’s ode that aims to praise Fazlullah-ı Hurufi".Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017). Bildiriler Kitabı. Bilecik. 238-246.

  • 2019

Özet

Bağdatlı Rûhî XVI. yüzyıl şairlerindendir. Şair hakkında intisap ettiği tarikatlara dair pek çok görüş ileri sürülmüşse de bunlardan hiçbiri kesinlik kazanmamıştır. Ancak şairin yazmış olduğu Kaside-i Hakikat-Engiz isimli kaside onun Hurufi yönlerini de gözler önüne sermektedir. Zira söz konusu kasidede örtülü ifadelerle Hurufiliğin kurucusu olan Fazlullah’a olan bağlılığını her fırsatta dile getirmesi, kasidenin başlığını ve içeriğini klasik kaside formundan ayrı tutması, kaside boyunca Hurufilere ait ve onlar tarafından önemli görülen mecâz ve sembollere yer vermesi Rûhî’nin Fazlullah övgüsünde bir kaside yazdığı intibaını uyandırır.

Anahtar Kelimeler: Bağdatlı Rûhî, Hurufi, Fazlullah, Kaside-i Hakikat-Engiz

Abstract

Ruhi born in Bagdad is one of the 16th century poet. Even though, there have been many claims that he joined to many different religious sects, none of these claims became definite. However, the ode of Kaside-i Hakikat-Engiz written by Ruhi obviously reveals his Hurufi characteristics. Throughout ode, to express frequently loyalty in veiled statements to Fazlullah who is founder of Hurufi, to let title and content of ode to be totally different from clasical ode form and to let metaphor and symbols which belong to Hurufi’s and consider as crucial by them, take place throughout ode make an impression that Ruhi had written an ode whose purpose was to praise Fazlullah.

Key words: Bağdatlı Rûhî, Hurufi, Fazlullah, Kaside-i Hakikat-Engiz

Görsel: https://islamansiklopedisi.org.tr/fazlullah-i-hurufi

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf

Ekler