Güzel, Bilal (2019). "Klasik Türk Şiirinde “Sûret-i Dîvâr” Tabiri Üzerine / On the “Sûret-i Dîvâr” Phrase in the Classical Turkish Poetry". Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017). Bildiriler Kitabı. Bilecik. 222-227.

  • 2019

Özet

Edebi metinlerde kelimeler sözlük anlamlarının dışında anlamlara gelecek şekilde de kullanılırlar. Bazı kelimelere ve tabirlere şairlerce farklı anlamlar yüklenmiştir. Kimi zaman bir ifade aynı şairin farklı şiirlerinde birbirinden farklı anlamları karşılamak için kullanılmıştır. Arapça sûret kelimesi ile Farsça dîvâr kelimesinin bir araya gelmesiyle oluşan “sûret-i dîvâr” tabiri de bunlardan birisidir. Klasik Türk edebiyatı şairleri şiirlerinde “sûret-i dîvâr” tabirini birbirinden farklı anlamlara gelecek şekilde kullanmışlardır. Bu bildiride “sûret-i dîvâr” tabirinin Klasik Türk edebiyatında hangi anlamlara gelecek şekilde kullanıldığı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, anlam, sûret-i dîvâr.

Abstract

Words in literary texts are also used to mean differently other than their literal meanings. Different words and phrases were attributed a different meaning by poets. Sometimes, a phrase is used to meet different meanings in different poems of the same poet. One of them is the "sûret-i dîvâr" phrase which is formed by the combination of the Arabic word sûret and the Persian word dîvâr. Classical Turkish literary poets used the term "sûret-i dîvâr" in different meanings in their works. In this study, how the meaning of "sûret-i dîvâr" is used in classical Turkish literature will be discussed.

Keywords: Classical Turkish Literature, meaning, suret-i divar.

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf

Ekler