Berdibek, Zeynep Dinçer (2019). "Çâk-i Girîbânı Farklı Yorumlamak / Different Interpretation of Çâk-i Girîbân". Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017). Bildiriler Kitabı. Bilecik. 214-221.

  • 2019

Özet

Klâsik Türk Şiirinde sevgili, rakîb ve çoğu zaman âşık ile birlikte anılan “çâk-i girîbân”; genellikle “kıskançlık”, “yas” ve “sıkıntı” alameti olarak görülmüş ve sözlüklerde bu anlamıyla değerlendirilmiştir. Fakat Fars edebiyatındaki geleneklerde, söz konusu ibarenin aynı zamanda eğlence meclislerinde karşılaşılan bir terim olduğu dikkati çekmektedir. Burada olumsuz anlamından çok olumlu bir anlam taşıyan ifade; eğlencenin zirveye ulaştığının habercisidir. Bu bağlamda yapılması planlanan çalışmada, öncelikle Klasik Türk Edebiyatındaki “çâk-i girîbân” kullanımları üzerinde durulacak; ardından bu ifadenin Fars Edebiyatında olduğu gibi Klasik Türk Edebiyatında da “sevinç” ve “eğlence” göstergesi olduğu izah edilecektir.

Anahtar Sözcükler: Çâk-i girîbân, sıkıntı, yas, kıskançlık, sevinç.

Abstract

In classical Turkish poetry, lover, beloved and opponent has mostly mentioned with "çâki girîbân" that was often seen as a sign of "jealousy", "mourning" and "distress", and in the dictionaries it was particularly judged in this sense. But when you look at the traditions in Persian literature, it is noteworthy that this phrase is a term encountered in recreational council s other than these meanings. Here, there is a very positive meaning, even the funniest time of this council. In this context, firstly the usage of "çâk-i girîbân" in Classical Turkish Literature will be emphasized. Then it will be explained not only as the sign of fun in Persian Literature, but also sign of distress, mourning and jealousy in the Classical Turkish Literature

Key Words: Çâk-i girîbân, distress, mourning, jealousy, fun.

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf

Ekler