Samancı, Metin (2019). "Klasik Türk Şiirinde Tâk-ı Nisyān İfadesi Üzerine / On the Phrase Tâk-ı Nisyān in Classical Turkish Poetry". Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017). Bildiriler Kitabı. Bilecik. 200-206.

  • 2019

Özet

Bu çalışmada Klasik Türk şiirinde kullanılan tâk-ı nisyân ifadesi üzerinde durulmuştur. ‘Raf; duvarlarda eşya konulan göz’ gibi anlamlara gelen tâk kelimesi ile ‘unutmak’ anlamındaki nisyân kelimesinden oluşan bu terkip unutma kavramına anlam zenginliği katmaktadır. Bir köşede unutulmayı anlatan bu terkiple şairler rafa kaldırılan nesnelerin unutulmayı hak etmediklerini ve bir gün tekrar hatırlanma ihtimallerinin olduğunu ima etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Tâk-ı Nisyân, Unutmak, Terk etmek, Nisyan, Anlam dünyası.

Abstract

In this study, the phrase tâk-ı nisyân used in classical poetry is examined. This expression, which is a combination of tâk ‘shelf, niche’ and nisyān ‘forgetting’, adds to forget notion rich meanings. Poets refer that things on the shelf don’t deserve to be forgotten and there was a possibility to be remembered by this expression, which refers to be thrown on the scrap heap.

Keywords: Tâk-ı Nisyân, Forget, Leave, Oblivion, Meaning world.

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf

Ekler