Aksoyak, İsmail Hakkı (2019). "Mezara Hitaben Şiir Söyleme Geleneği: Kökeni, Örnekleri, Özellikleri /The Tradition of Saying Poetry to the Tomb: Origin, Samples, Characteristics". Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017). Bildiriler Kitabı. Bilecik. 45-50.

  • 2019

Özet

Bu bildirinin konusu Divan Edebiyatı çalışmalarında işlenmemiş bir konu olarak mezar ziyaretinde söylenilen şiirlerdir. Aslında Divanlardaki ziyaretler ve ziyaret yerleri hakkında söylenen şiirler tez çalışmasına konu olacak kadar zengin bir malzemeyi içerir. Önce mezara hitaben şiir söylemenin kökenleri üzerinde bilgi verdikten derleyebildiğimiz malzemeyi sunmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Ziyaret, mezar, şiir.

Abstract

The subject of this paper is the poems that were sung during the visit to the tomb as an unprocessed topic in Divan Literature studies. In fact, the poems sung about the visits and the places in the Divans contain a material rich enough to be the subject of the thesis. First of all, we will try to present the material that we can compile after giving information about the origins of saying poetry to the grave.

Key Words: Visiting, tomb, poem.

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf

Ekler