Ay, Ümran (2019). "Ankaralı Nidâî Çelebi'nin Mesnevilerinde Temsil Metodu ve Latîfe-i Bengînâmesi / Representation Method of Ankaralı Nidâi Chalabi and his Latîfe-i Bengînâme". Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017). Bildiriler Kitabı. Bilecik. 77-104.

  • 2019

Özet

Klasik Türk Edebiyatında mesnevi nazım biçimiyle yazılmış eserlerde çeşitli anlatım metodları kullanılır. Alegorik anlatıma dayalı temsilî hikâye metodu da bunlardan biridir. Bu tebliğde 16.yy şairlerinden Nidâî’nin temsile dayalı mesnevileri hakkında bilgi verilecek ve kısaca Latîfe-i Bengînâme olarak isimlendirebileceğimiz Latîfe-i Bengînâme Münâsib Hâl-i Mâ adlı eseri geniş bir Özetinin yanı sıra üslup ve muhteva yönüyle incelenecektir. Çalışmanın sonunda mesnevinin latin harfleriyle transkribe edilmiş metnine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Nidâî, mesnevi, alegori, temsili hikâye.

Abstract

In Classical Turkish Literature, various expression methods are used in the works written in masnawi verse. Representative story method based on allegorical narrative is one of them.. In this paper, information is given about representative masnawis of 16th century poet Nidâî and his work named Latîfe-i Bengînâme Münâsib Hâl-i Mâ what we can call shortly Latife-i Bengînâme will be examined in terms of style and content. At the end of the study, the transcribed text of the masnawi will be given.

Key Words: Nidâî, masnawi, allegory, representative story.

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf

Ekler