Gök, Selim (2019). "Meyhanede Sûfî Meydanda Bir Gaza Eri: Hayretî'de "-uz" Sesinin Gücü /A man of Holy War in Dervish Lodge Hayreti, the Power of the Voice 'Us'". Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017). Bildiriler Kitabı. Bilecik. 179-185.

  • 2019

Özet

16. yüzyılda Vardar Yenicesi’nde doğan Hayretî, insan tabiatına hoş gelen şiirleri ve hayalle yüklü üslubuyla yetiştiği coğrafyanın alem isimlerinden olmuştur. Tasavvufî ve askerî zümrelerde bulunan şair, “birlik” kavramını vurgulayan bir üslup ortaya koymuştur. Böylelikle o; manevî duyguları coşmuş, kahraman edalı ve bulunduğu zümrenin sözcülüğünü yapan kalenderlerin birlik nidalarını, “biz” vurgusuyla şiir sesi haline getirmiştir. Bu ses, savaş meydanındaki ruhun ve sesin şiir meydanına yansımasıdır.

Anahtar Kelimeler: Hayretî, Vardar, üslup, birlik, biz.

Abstract

Hayretî, who was born in the 16th century in Vardar Yenice, became one of the wise people of the geography he grew up with his poems and imaginative style. The poet, who is in Sufi and military groups, has put forward a style emphasizing the concept of “unity”. Thus he; spiritual emotions aroused, the hero of the spokesman of the spokesman of the clan and the unity of the calendars, “we” emphasis has become the voice of poetry. This voice is the reflection of the spirit and sound on the battlefield to the square of poetry.

KeyWords: Hayretî, Vardar, style, unity, we.

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf

Ekler