Buçukcu, Zeynep (2018). "Klasik Türk Şiirinde Kuhl-i Cevâhir ve Tûtiyâ Üzerine Bazı Dikkatler / Some Points on Kuhl-i Cevâhir and Tutiya in Classical Turkish Literature". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. TEBDİZ Özel Sayısı. Cilt: 2, Sayı: 4, s. 195-200.

  • 2018

Öz

Klasik Türk edebiyatında sevgilinin güzellik unsurlarının yanında onları destekleyen, görünürlüğünü arttıran ögeler de söz konusu edilmiştir. Kuhl, tûtiyâ ve sürme bu ögeler arasında bulunmaktadır. Bu çalışmada “kuhl-i cevahir” ve “tûtiyâ” üzerine semantik bir değerlendirme yapılacaktır. Söz konusu kelimelere öncelikle köken açısından yaklaşılacaktır. Elde edilecek veriler örnek beyitlerle desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kuhl, Tûtiyâ, Kuhl-i Cevâhir.

Abstract

In Classical Turkish literature, besides the beauty elements of the lover, there are also elements that support their visibility. “Kuhl”, “tûtiyâ” and “sürme” are among these elements. In this study, a semantic evaluation will be made on “kuhl-i cevâhir” and “tûtiyâ”. These words will first be approached etymologically. The data will be supported by sample couplets.

Keywords: Kuhl, Tûtiyâ, Kuhl-i Cevâhir.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/612026

Görsel: https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co126019/kohl-container-in-tear-drop-shape-kohl-container

Ekler