Yılmaz, Hanım (2018). "Klasik Türk Şiirinde Daire Çekmek/Çizmek Deyiminin Kültürel Kökenlerine Dair /For The Cultural Origins of the Expression of Daire Çekmek/Çizmek in Classical Turkish Poetry". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. TEBDİZ Özel Sayısı. Cilt: 2, Sayı: 4, s. 167-171.

  • 2018

Öz

 

Klasik Türk şiirindeki bazı söyleyişlerde ve deyimlerde çeşitli inançlara dair izler görülmektedir. Bu inançların tarihsel sürecine bakıldığında oldukça geriye gittiği takip edilebilir. Eski medeniyetlerde izlerine rastlanılan ifadeler Jung’un “toplumsal bilinçdışı” ifadesiyle farklı kültürlerde ve çeşitli sanat dallarında yerini almıştır. Bu çalışmada ise klasik Türk şiirinde geçen “daire çekmek/çizmek” deyiminin kökenleri ve kullanımı

değerlendirilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: Daire, kutsal, büyü, korunmak.

 

Abstract

 

There are traces of various beliefs in some sayings and phrases in classical Turkish poetry. There are traces of various beliefs in some sayings and phrases in classical Turkish poetry. Expressions found in ancient civilizations have taken place in various cultures and various branches of arts with the expression of Jung's "social unconscious". In this study, the origins and use of "drawing / drawing circle" in classical Turkish

poetry will be evaluated.

 

Keywords: Circle, heaven, magic, be protected.


http://dergipark.gov.tr/download/article-file/612021

Ekler