Behzad, Sara (2018). Nedîm'in Farsça Rubailerinde Hayyâm'ın Etkisi / Khayyam's İmpact on the Persian Quatrains of Nedim". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. TEBDİZ Özel Sayısı. Cilt: 2, Sayı: 4, s. 93-109.

  • 2018

Özet

 

Şiir dünyasında, her dönem tarz sahibi, önemli şairler ortaya çıkarak kendilerine özgü fikir ve söyleyiş üslûplarını ortaya koymuş ve sonraki şairlere önderlik etmişlerdir. Diğer şairler, böyle şahsiyetlerin şiirlerini özümseyerek nazireler yazmış veya bilinçaltlarına kazıyarak yazdıkları şiirlerde izlerini taşımışlardır. Bu büyük şairlerin biri de, Fars edebiyatında yazdığı rubailer ile ün kazanan Ömer Hayyâm’dır. Hayyâm, Fars Edebiyatı haricinde Türk edebiyatında eser veren çok sayıda şairi etkilemiştir. Bu şairlerden en önemlilerinden biri Nedîm’dir.  Bu makalede Nedîm’in yazdığı Farsça rubailerde Hayyâm’ın etkisi dilsel, fikri ve edebi açılardan incelemeler ortaya konularak ele alınacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Rubai, Hayyâm.  


http://dergipark.gov.tr/download/article-file/618874

Ekler