Biltekin, Halit (2018). "Nâilî-i Kadîm'in Andelîb Redifli Gazeli Üzerine / About Naili-i Kadim's Lyric of Redife of Andelib". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. TEBDİZ Özel Sayısı. Cilt: 2, Sayı: 4, s. 51-61.

  • 2018

Öz

 

Aşk teması klâsik Türk şiirinde işlenen ana konulardan biri olmuştur. Gül ile bülbül arasındaki aşk da klâsik Türk edebiyatında mesnevilerde ve gazellerde pek çok kez işlenmiştir. 17. yüzyıl şairlerinden Nâilî-i Kadîm de “andelîb” redifli gazelinde, bülbülün güle duyduğu aşkın ıstırabını betimlemiştir. Burada da bu gazel ekseninde klâsik edebiyat metinlerinin anlamlandırılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar işlenecektir. Bu bağlamda bu gazelin bazı beyitlerinin diliçi çevirilerine yeni eklemeler yapılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı edebiyatı, gül, bülbül.

 

Abstract

 

The theme of love has been one of the main topics in classical Turkish poetry. The love between rose and the nightingale was also written in classical Turkish literature in masnevis and ghazals. Nâilî-i Kadîm, one of the 17th century poets, described the mournful love of the nightingale about poem, last rhyme of andelib. Here, in the axis of

this poem, the issues to be considered in the meaning of classical literary texts will be covered. In this context, new additions will be made to the linguistic translations of some poets of this poem.

 

Keywords: Ottoman literature, rose, nightingale.


https://dergipark.org.tr/download/article-file/612024

Ekler