Tanyıldız, Ahmet (2018). "Neyzen Bakışı Tabirinin Şiirdeki Anlam Çerçevesi / The Meanıng Framework of Expressıon of Neyzen Glance in Poetry". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. TEBDİZ Özel Sayısı. Cilt: 2, Sayı: 4, s. 31-42.

  • 2018

Öz

Osmanlı şiirinin anlam dünyasına ait çalışmalar arttıkça; bugüne kadar çeşitli sebeplerle perde altında kalmış özgün ifadelerin, mazmun ve mecazların yeniden keşfedildiği görülmektedir. Kullanıldığı devirlerde belirli bir anlam çerçevesi bulunan kimi kavramlar ne yazık ki çoğu zaman günümüz okuru için bir şey ifade etmemektedir. Dîvân şairlerinin kullandığı ve çoğu kez bizleri şaşırtan ilginç ifadelerin arka planına, kaynağına ve kullanım alanlarına gidildikçe şiirdeki birtakım müphem kavramların açıklığa kavuştuğu, şiire ait anlam dünyasının berraklaştığı görülmektedir. Bu çalışma vesilesiyle Osmanlı şiirinde örneğine pek rastlanmayan neyzen bakışı tabirinin kazandığı anlamları seçilmiş beyitler üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı şiiri, anlam, mecâz, neyzen bakışı. 

Abstract

As the studies of the semantic world/meaning of Ottoman poetry have increased, it is observed that the original expressions, meanings and metaphors that have been behind the veil for various reasons have been re-discovered again. Unfortunately, some concepts which have certain meaning in the period in which it was used to, do not anything to the reader of today. It is observed that indefinite concept of the poem has been revealed, and the meaning world of poetry has become clear as it goes to the background, source and usage areas of interesting expressions that are used by Divan poets and often surprise us. On the occasion of this study we will try to evaluate the meanings gained by expression of neyzen glance, which is rarely seen in Ottoman poetry, upon the chosen couplets. 

Keywords: Ottoman poetry, meaning, metaphor, neyzenglance. 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/612037

Ekler