Eker, Basir (...). Ganîzâde Nâdirî Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

  • (Tamamlanmadı)


Ekler