Tuncer, Eda (2016). Sükkerî Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. YL. Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir.

  • 2016

Özet

Türk Edebiyatında 17. yüzyıl şairleri ve eserleri hakkında pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma daha önce ele alınmayan Sükkerî'nin şiir anlayışı, Divanı'nın hem bağlamlı dizini hem de fonksiyonel hale getirilmiş sözlüğünü içermektedir. Divanın söz varlığı ortaya konmuş, elde edilen verilerin tasnifine yönelik üslûp incelemesine de yer verilmiştir. Çalışmanın bağlamlı dizin bölümü, alfabetik madde başlıkları altında toplanması ve Divan'daki şiirlerin kullanım sıklıklarının ortaya konulmasından oluşmaktadır. İşlevsel sözlük aşamasında ise her duruma göre değişen manalar tespit edilmiştir. Bu yapılırken tüm kanıtlar bir bir ele alınmış ve başvurulan kaynaklar referans olarak gösterilmiştir. Böylece Sükkerî'nin şiir dilini oluşturan dil unsurları saptanarak şairin ferdi üslûbu ortaya çıkmıştır.

Ekler